امروزه با توجه به شرایط کسب و کار ها و رقابت سنگین میان برندها، شما ناگزرید در سریع ترین زمان ممکن مناسب ترین اطلاعات را در چهارچوبی مخاطب پسند از نظر بصری و محتوایی به ایشان ارائه کنید لذا میبایست تمرکز برند ها بر دنیای دیجیتال چند برابر گردد.
درهمین راستا پلاتین در صدد است تا بتواند این بستر را تحت زبان های برنامه نویسی متنوع، در چهارچوب نتیجه محور بودن ارائه دهد.
از جمله زبان های برنامه نویسی تحت تسلط آژانس پلاتین وردپرس وphp میباشد.